Spracovanie osobných údajov

Zásady a spôsob ochrany spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom LIMBA LIPTOV s.r.o.

Ďakujeme, že ste navštívili našu webovú stránku. Spoločnosť LIMBA LIPTOV s.r.o. rešpektuje vaše právo na súkromie, a to pri elektronickej komunikácii s vami. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia potrebné na bezpečné uchovanie všetkých vašich osobných údajov, ktoré nám poskytnete spôsobom popísaným nižšie.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú procesy spracovania realizované spoločnosťou LIMBA LIPTOV s.r.o., Jánska dolina 2070/280, 032 03 Liptovský Ján , IČO: 48 286 346, pri využívaní siete Internet a inej alternatívnej elektronickej komunikácie na priamy marketing.

Spoločnosť LIMBA LIPTOV s.r.o. je zodpovedná za spracovanie vašich osobných údajov v súlade s právnymi predpismi platnými pre Slovenskú republiku. Výrazmi „my“, „nami“, „naše“ a „penzión Limba“ označujeme spoločnosť LIMBA LITPOV s.r.o. a výrazom „Vy“ označujeme osobu používajúcu našu webovú stránku.

LIMBA LIPTOV s.r.o. spracováva len tie osobné údaje, na ten ktorý konkrétny na ktorý tá ktorá osoba udelila výslovný súhlas s poukázaním na ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len „GDPR“), ustanovenie § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, alebo ktoré sú potrebné na poskytnutie a zlepšenie našich služieb Vám. Prevádzkovateľ spracováva len osobné údaje ustanovené v jednotlivých ustanoveniach zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov, tzn. „predmetom spracúvania sú výlučne pohlavie, titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, e-mailový a telefonický kontakt dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby prevádzkovateľa v písomnom styku s dotknutou osobou a evidencie týchto údajov; ak je predmetom činnosti prevádzkovateľa priamy marketing, uvedené osobné údaje môže poskytovať inému prevádzkovateľovi, ktorý má rovnaký predmet činnosti výhradne na účely priameho marketingu, a ak dotknutá osoba takto udelený súhlas odvolala s poukázaním na ustanovenie § 23 ods. 2 písm. b) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov.

Môžete nám poskytnúť vašu e-mailovú adresu, meno, telefónne číslo, aby sme Vám mohli poskytnúť informácie o našich službách, zaradiť vás do našich súťaží alebo prieskumov, alebo Vás informovať o akciách a podujatiach v spoločnosti LIMBA LIPTOV s.r.o., ktoré Vás zaujímajú.

Chceme Vás ubezpečiť, že spoločnosť LIMBA LIPTOV s.r.o. prijíma všetky potrebné opatrenia na zachovanie ochrany a bezpečnosti údajov, ktoré nám poskytujete, medzi ktoré patria najmä:

 1. Prijíma všetky potrebné opatrenia na uchovanie tajnosti a bezpečnosti vašich osobných údajov.
 2. Prístup k vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti, ktoré sú ďalej poskytované len v intenciách zákona.
 3. Všetci oprávnený zamestnanci našej spoločnosti, ktorí majú prístup k Vašim osobným údajom, musia dodržiavať zásady ochrany osobných údajov.
 4. Na zaručenie ochrany vašich osobných údajov našou spoločnosť udržiavame bezpečné IT prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzeniu úniku osobných údajov, ktoré získavame a spracovávame.
 5. Vaše osobné údaje sa spracovávajú len na účely, na ktoré ste ich poskytli našej spoločnosti. Tieto budú použité na poskytnutie, podporu a získanie spätnej väzby týkajúcej sa úrovne našich služieb a na zabránenie porušenie zabezpečenia, zákonov alebo našich zmluvných podmienok.
 6. Naša spoločnosť nebude nikdy rozširovať Vaše osobné informácie so žiadnou spoločnosťou tretích strán, ktorá ich plánuje použiť na priame marketingové účely, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas.
 7. LIMBA LIPTOV s.r.o. môže zdieľať Vaše osobné údaje len v súlade so zákonom. Vaše osobné údaje môžeme taktiež poskytnúť štátnym orgánom a súdnym orgánom, ak: si to vyžaduje príslušný zákon; alebo je v našej dobrej viere, že takýto krok je potrebný na dodržanie zákonných postupov; v prípade odozvy na právne nároky alebo súdne procesy; alebo na ochranu práv našej spoločnosti alebo jej zákazníkov a verejnosti. V niektorých obmedzených prípadoch môžeme poskytnúť vaše osobné údaje potenciálnym nadobúdateľom spoločnosti LIMBA LIPTOV s.r.o., a to za predpokladu, že sme právne zaistili zabezpečenie tajnosti a bezpečnosti týchto údajov, a že pri poskytnutí týchto osobných údajov naša spoločnosť dodržiava platné zákony a s týmito bola uzavretá zmluva o spracúvaní osobných údajov. Naša spoločnosť nebude používať vaše osobné informácie na priamu alebo nepriamu komunikáciu, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas alebo tento súhlas odvoláte.
 8. Naša spoločnosť ukladá a uchováva osobné údaje, ktoré nám poskytnete vo svojich databázach, tak dlho, ako je primerane potrebné s ohľadom na naše potreby poskytnúť vám odpovede na vaše dotazy alebo na vyriešenie problémov, poskytnutie zlepšených a nových služieb a na dodržiavanie príslušných zákonných predpisov. To znamená, že vaše osobné údaje uchováme primeranú dobu po tom, ako prestanete používať služby našej spoločnosti. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané zo všetkých našich systémov, pričom rovnako budú vymazané potom ako odvoláte udelený súhlas, písomným oznámením na adresu spoločnosti LIMBA LIPTOV s.r.o., Jánska dolina 2070/280, 032 03 Liptovský Ján, alebo e-mail: recepcia@penzionlimba.com
 9. Máme právo kedykoľvek vymazať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.
 10. Ak sa rozhodnete kontaktovať spoločnosť LIMBA LIPTOV s.r.o. v prípade ďalších otázok týkajúcich sa vašich osobných údajov je: LIMBA LIPTOV s.r.o., Jánska dolina 2070/280, 032 03 Liptovský Ján a e-mailová adresa: recepcia@penzionlimba.com
 11. Zásady ochrany osobných údajov vám poskytujú všetky potrebné informácie, aby ste sa mohli rozhodnúť, či chcete používať túto webovú stránku a poskytnúť vaše osobné údaje spoločnosti LIMBA LIPTOV s.r.o..
 12. Preto pri prezeraní tejto webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami je potrebný súhlas, ktorý potvrdením udeľujete a výslovne súhlasíte so spracovaním vašich nepriamych osobných údajov (súbory cookie, informácie o pripojení a systémové informácie) spôsobom uvedeným v Zásadách ochrany osobných údajov.
 13. Ak od nás budete požadovať vykonanie určitej služby (t.z. súťaž, bulletine alebo informácie o nových službách a akciách atď.) budeme od vás požadovať dodatočné priame osobné údaje (meno, adresu a e-mailovú adresu). V tomto prípade si od vás vyžiadame váš výslovný súhlas so zhromažďovaním a použitím vašich osobných údajov. Tieto osobné údaje budú použité len na účely, na ktoré ste nám ich poskytli.
 14. Ak by sme mali nejaké otázky týkajúce sa Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte našu spoločnosť na adrese uvedenej v odseku 10 a radi vám pomôžeme s prípadnými otázkami.

GDPR | Reklamačný poriadok | Informačná povinnosť prevádzkovateľa | VOP