Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s ust. § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“)

Obchodné meno:   LIMBA LIPTOV s.r.o.

Sídlo:                    Jánska dolina 2070/280, 032 03 Liptovský Ján 

IČO:                      48 286 346

v zastúpení:          Martinom Tvrdoňom, konateľom

zapísaná:              v OR Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č. 64283/L

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

 1. Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na spoločnosť LIMBA LIPTOV s.r.o., a to písomnou formou alebo osobne na adrese: Jánska dolina 2070/280, 032 03 Liptovský Ján, v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod. počas pracovného týždňa, tel. kontakt: +421 911 319 893, e-mail: recepcia@penzionlimba.com (ďalej len ako „Zodpovedná osoba“)
 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na plnenie zákonnej povinnosti tieto účely:
 • v zmysle zákona č. 404/2011 Z. z. Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 253/1998 Z. z.
 • v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky).
 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe zmluvy a predzmluvných vzťahov:

(zmluva o poskytnutí ubytovania a poskytnutí služieb v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, kontakt, u neplnoletých detí vek).

 • Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, osobné údaje sa spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby:
 • priamy marketing - marketingové zasielanie newsletterov , informovanosť našich klientov,
 • evidenciu v databáze klientov spoločnosti LIMBA LIPTOV s.r.o., informovanie o produktoch, akciách, novinkách.
 • Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:
 • plnenie zákonnej povinnosti počas doby určenej tým ktorým zákonom podľa ods. 2,
 • 5 rokov odo dňa ukončenia plnenia zmluvy podľa ods. 3,
 • 5 rokov na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely podľa ods. 4 písm. a),
 • do ukončenia členstva, podľa ods. 4 písm. b).
 • Spracúvanie osobných údajov podľa ods. 5 písm. a) je zákonnou požiadavkou. Bez udeleného súhlasu nie je možné spracúvať osobné údaje účastníkov.
 • Spracúvanie osobných údajov podľa ods. 5 písm. b) je oprávneným záujmom spracovávateľa. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné tieto údaje spracovávať.
 • Spracúvanie osobných údajov podľa ods. 5 písm. d) je potrebné na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť tú ktorú zmluvu.
 • Získané osobné údaje v celom rozsahu bude v postavení sprostredkovateľa spracúvať : poverený zástupca spoločnosti LIMBA LIPTOV s.r.o..
 1. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.
 1. Vystavenie prvej kópie podľa ods. 7 je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.
 1. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.
 1. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
 2. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 3. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 4. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. 17,
 5. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 6. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 7. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.
 1. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
 2. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 3. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 4. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 5. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 6. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 1. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.
 1. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
 2. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 21, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 3. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia,
 4. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 5. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 1. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.
 1. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.
 1. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
 • Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
 • právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 • spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
 • spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.
 • Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa ods. 17 písm. b), jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.
 • Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 • Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.
 • Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.
 • Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.
 • Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

GDPR | Reklamačný poriadok | Informačná povinnosť prevádzkovateľa | VOP