Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti LIMBA LIPTOV s.r.o.

prevádzka penziónu LIMBA**, Jánska dolina 2070/280, 032 03 Liptovský Ján.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti LIMBA LIPTOV s.r.o. so sídlom Jánska dolina 2070/280, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 48 286 346, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č. 64283/L, prevádzkujúcej penzión LIMBA** (ďalej len „penzión“). 

čl. I

Predmet Všeobecných obchodných podmienok

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy, ktoré vznikajú medzi penziónom a klientmi (ďalej len „zmluvné strany“) v rámci poskytovania služieb penziónu, pričom vytvárajú základný kontraktačný rámec a základnú právnu úpravu týchto vzťahov.
 2. Klientom môže byť tuzemská fyzická osoba, cudzinci v rozsahu a za podmienok stanovených osobitnými predpismi alebo právnická osoba – sprostredkovateľ, ktorá priamo vstupuje do práv a povinností ako klient.
 3. Medzi zmluvnými stranami právny vzťah – zmluvný vzťah vzniká:

na základe zmluvy alebo iného dvojstranného právneho úkonu,

 • na základe písomnej, telefonickej, faxovej alebo e-mailovej objednávky klienta, potvrdenej zo strany penziónu,
 • na základe uhradenia ceny za objednané služby, resp. dohodnutej zálohy,
 • na základe uplatnenia poukážky vydanej penziónom so súhlasom, resp. potvrdením penziónu o možnosti čerpania služieb v danom termíne.
 • Tieto právne vzťahy, rozsah, obsah a podmienky práv a povinností z týchto právnych vzťahov vyplývajúce, sa spravujú predovšetkým individuálnymi právnymi aktmi – zmluvami medzi zmluvnými stranami, týmito VOP, aktuálnym cenníkom penziónu, aktuálnou ponukou pobytov a služieb penziónu, ako i ďalšími právne relevantnými skutočnosťami.

čl. II

Služby a spôsob ich zabezpečovania

 1. Penzión poskytuje klientovi za úhradu podľa aktuálneho cenníka ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby. Texty v katalógoch, hotelových prospektoch a na internetovej stránke www.penzionlimba.com, ako aj na portáloch obchodných partnerov majú len informatívny charakter.
 2. Penzión sa potvrdením záväznej objednávky klienta, resp. podpisom zmluvy, zaväzuje zabezpečiť klientovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite.
 3. Podmienkou účasti na pobyte v penzióne LIMBA**, je:
 4. zaplatenie ceny pobytu stanovenej v záväzne potvrdenej objednávke, alebo v zmluve,
 5. predloženie potvrdenej objednávky, poukazu na pobyt, resp. voucheru na recepcii penziónu,
 6. zaplatenie miestnych poplatkov (daň z ubytovania stanovená vo VZN obce Liptovský Ján ) pokiaľ nie sú zahrnuté v cene pobytu, na recepcii penziónu,
 7. povinný sprievod a dohľad dospelej osoby v prípade pobytu osoby mladšej ako 15 rokov.

čl. III

Práva a povinnosti

 1. Klient ako prijímateľ služby má právo:
 2. na poskytnutie služieb zahrnutých do ceny pobytu, ktoré si klient zakúpil priamo v penzióne alebo u jeho obchodného partnera,
 3. na poskytovanie všetkých informácií, ktoré sa týkajú poskytovaných služieb, ich cien a rozsahu poskytnutých služieb,
 4. na odstúpenie od zmluvy, a to kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb, a to i bez uvedenia dôvodu za predpokladu rešpektovania storno podmienok,
 5. na reklamáciu, resp. právo podať sťažnosť a právo na ich riešenie podľa týchto VOP a osobitného reklamačného poriadku.
 6. Klient ako prijímateľ služby je povinný:
 7. poskytnúť v primeranom rozsahu súčinnosť, potrebnú na zabezpečenie a poskytnutie služieb penziónu, predovšetkým pravdivé a úplné informácie súvisiace so zabezpečením pobytu,
 8. dodržiavať Ubytovací poriadok penziónu, ktorý je k dispozícii na recepcii penziónu,
 9. riadne a včas uhradiť cenu za záväzne objednané služby, ako i prevziať doklady oprávňujúce na čerpanie určitých služieb,
 10. v rámci a v súvislosti s čerpaním služieb si počínať tak, aby sa nedopustil porušenia svojich zmluvných povinností podstatným spôsobom, alebo sa nedopustil hrubého porušenia dobrých mravov, resp. takého konania, ktoré by mohlo obťažovať, prípadne ohrozovať ostatných klientov alebo personál penziónu, resp. konania, ktorým by mohlo dôjsť k spôsobeniu škody alebo vzniku rizika spôsobenia škody na majetku penziónu, alebo tretích osôb,
 11. nahradiť penziónu všetky škodu, ktorú klient spôsobí penziónu v dôsledku svojho zavineného protiprávneho konania, ktoré je v rozpore so zmluvou, VOP, alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 12. Penzión ako poskytovateľ služieb je oprávnený:
 13. výhradne a jednostranne pristúpiť ku zmene týchto VOP,
 14. vykonať zmenu rozsahu, obsahu, resp. podmienok ponúkaných služieb,
 15. vykonať zmenu cenníka (cien pobytov a služieb) a zmenu podmienok poskytovania kontrahovaných služieb za podmienok upravených v týchto VOP (čl. V)
 16. odstúpiť od zmluvy s klientom v prípade, že sa klient dopustí porušenia svojich zmluvných povinností uvedených v článku III. bod 2 týchto VOP, alebo iných právnych povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Pokiaľ v dôsledku tohto odstúpenia od zmluvy s klientom nebudú zo strany klienta vyčerpané zaplatené služby v plnom rozsahu, nemá klient nárok na vrátenie ceny za nespotrebované služby a penzión nie je povinný klientovi cenu za nespotrebované služby vrátiť, zaplatená cena za nespotrebované služby sa považuje za zmluvnú pokutu, ktorú je klient povinný uhradiť penziónu,
 17. inkasovať storno poplatok vo výške a za podmienok upravených v týchto VOP (čl. VI týchto VOP).
 18. Penzión ako poskytovateľ služieb má tieto povinnosti:
 19. poskytovať klientovi dojednané produkty a služby riadne a včas, v rozsahu, spôsobom a v termínoch, ktoré boli dohodnuté medzi zmluvnými stranami,
 20. poskytovať klientovi všetky informácie, ktoré sa týkajú poskytovaných služieb, ich cien, ako i zmien služieb a ich cien,
 21. rešpektovať všetky právom chránené záujmy a práva klienta, a to najmä v nadväznosti na ochranu osobných údajov klienta (nariadenie európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov),
 22. primeraným spôsobom riešiť sťažnosti a reklamácie klienta v zmysle čl. VII. týchto VOP a v zmysle osobitného reklamačného poriadku.

čl. IV

Ceny služieb a platobné podmienky

 1. Ceny uvedené v cenníkupenziónu sú platné, pokiaľ nedôjde k zmenám v dôsledku napr. devalvácie, zmeny sadzby dane a iných nepredvídateľných vplyvov. O zmene, ktorá má za následok zvýšenie ceny pobytov a služieb, je penzión povinný bezodkladne informovať klienta.
 2. Penzión je oprávnený poskytnúť klientovi fakultatívne zľavu z cenníkovej ceny služieb a to v zmysle interných smerníc Penziónu. Poskytnutie zľavy nie je však zo strany klienta právne nárokovateľné.
 3. Pokiaľ v týchto VOP nie je uvedené inak, alebo sa zmluvné strany nedohodli inak, platí, že ak klient neuhradí najneskôr v deň určený ako deň začiatku poskytovania služieb cenu za objednané služby v plnej výške, je penzión oprávnený odmietnuť klientovi poskytnutie služieb, pričom v takomto prípade klient nemá nárok na náhradu žiadnych nákladov, ako ani na náhradu škody.
 4. Za úhradu ceny sa považuje moment, kedy sú finančné prostriedky pripísané na účet penziónu, alebo uhradené v hotovosti do pokladne na recepcii penziónu.
 5. Špeciálne zľavy typu LastMinute, resp. cenovo zvýhodnené akciové pobyty určené na konkrétny termín komunikované na letákoch, resp. na oficiálnej web stránke penziónu www.penzionlimba.com) nie sú vzájomne kumulovateľné (t.j. nie je možné ich kumulovať) s inými zľavami poskytovanými penziónom.

čl. IVa

Osobitné platobné a rezervačné podmienky pre platby platobnou kartou a cez internet banking

 1. Úhradu za pobyt rezervovaný klientom pri online rezervácií je klient povinný uhradiť v plnej výške pri online rezervácií prostredníctvom služby platby platobnou kartou (Cardpay), prostredníctvom služby Tatrapay, prostredníctvom služby Trustpay, alebo prevodom na účet na základe vystavenej faktúry.
 2. Od klienta je požadované číslo kreditnej/debetnej karty. Potvrdením rezervácie dáva klient súhlas na realizáciu úhrady za rezervovaný pobyt v plnej výške v prospech penziónu (stiahnutím ceny pobytu) a oprávňuje penzión na realizáciu tejto úhrady. Celková cena pobytu je ihneď zúčtovaná na spracovanie v prospech bankového účtu penziónu. Postup a činnosť penziónu vychádza z etických princípov a rešpektuje súkromie klienta. Rezervačný systém využíva v súčasnosti najmodernejšie systémy šifrovania citlivých dát a údajov, ktoré garantuje plnú bezpečnosť údajov poskytnutých pri realizácii úhrady klientom. Klient splnomocňuje penzión na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte/debetnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu/debetnú kartu vydala.
 3. V prípade, že klient nemá záujem pri online rezervácii realizovať úhradu tzv. online platbou podľa bodu 1. tohto článku, je klient oprávnený zvoliť si formu realizácie úhrady za pobyt formou tzv. offline platby, t.j. bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet penziónu. V takomto prípade, t.j. v prípade, že pri online rezervácii zadá klient požiadavku na realizáciu tzv. offlineplatby, bude mu penziónom na klientom vybraný pobyt vystavená v rezervačnom systéme nezáväzná rezervácia, pri ktorej sa klientovi po potvrdení objednávky s tzv. offline platbou zobrazia informácie o (i) čísle rezervácie a informáciách o rezervácii, (ii) tom, že pobyt (kapacita) a výška ceny za pobyt bude klientovi garantovaná až po pripísaní peňažných prostriedkov na bankový účet penziónu, (iii) platobných údajoch a platobných podmienkach (bankové spojenie, číslo účtu, variabilný symbol, lehota splatnosti). Klientom rezervovaný pobyt s využitím tzv. offline platby nie je pre penzión ani klienta záväzný (ide o nezáväznú rezerváciu) a neznamená nárok klienta na vyhradenie pobytu (kapacity) pre klienta. Rezervácia sa stáva záväznou v okamihu pripísania peňažných prostriedkov v sume úhrady za pobyt na bankový účet penziónu. V prípade, že v čase od potvrdenia nezáväznej rezervácie pobytu do času pripísania peňažných prostriedkov v sume úhrady za pobyt na bankový účet penziónu (t.j. do času, kým sa rezervácia stane záväznou) dôjde k vypredaniu klientom nezáväzne rezervovaného pobytu (kapacity), ponúkne penzión klientovi alternatívu využitia služieb (pobytu) napríklad formou ponuky izby vyššej kategórie (s doplatením rozdielu v cene), prípadne iný termín pobytu. V prípade, že klient nebude s ponúknutou alternatívou súhlasiť, je oprávnený od rezervácie pobytu odstúpiť a penzión vráti klientovi klientom uhradenú platbu v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia klienta od rezervácie, a to bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet klienta, z ktorého klient realizoval platbu. V prípade neuhradenia ceny pobytu do dňa splatnosti, je penzión oprávnený rezerváciu zrušiť bez nároku klienta na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu.
 4. Penzión si vyhradzuje právo možnosti obmedzenia alebo vylúčenia tzv. offline platby (podľa predošlého bodu 3) v penziónom stanovených prípadoch, na ktoré bude klient pri realizácii online rezervácie upozornený pred potvrdením rezervácie (napr. v prípade LastMinute pobytov, promo kódu a podobne).

čl. V

Zmeny dohodnutých služieb a ich právne následky

 1. Penzión je oprávnený zmeniť dohodnuté služby, ak nastanú okolnosti, ktoré mu bránia poskytnúť služby podľa vopred stanovených podmienok. Takéto zmeny je penzión povinný bezodkladne oznámiť klientovi a zaväzuje sa predložiť klientovi návrh na riešenie vzniknutej situácie.
 2. Klient má právo na odstúpenie od zmluvy a na vrátenie zaplatenej zálohy, resp. úplnej ceny pobytu bez storno poplatkov:
 3. pri zrušení pobytu zo strany penziónu,
 4. pri závažnej zmene ubytovania, termínu, alebo ceny pobytu. Za závažnú zmenu sa nepokladá zmena ubytovania v tom istom pobytovom mieste, ak je zachovaná kategória ubytovania a dohodnutý rozsah služieb, resp. ak sú náhradné služby poskytnuté v hoteli vyššej kategórie. 

čl. VI

Podmienky stornovania služieb

 1. V prípade zrušenia poskytovania služieb zo strany klienta, resp. v prípade, ak klient odstúpi od zmluvy z dôvodu na jeho strane, je klient povinný zaplatiť v prospech penziónu storno poplatok, ktorý zmluvné strany z právneho hľadiska považujú za zmluvnú pokutu.
 2. Klient oznamuje storno objednaných služieb vždy písomne. Penzión prijatie storna vždy písomne potvrdí.
 3. V prípade storna čerpania dohodnutých služieb má hotel nárok účtovať klientovi ako kompenzáciu finančnej straty storno poplatky vo výške:
 4. pri storne do 31 pracovných dní pred dňom rezervácie služieb v penzióne 0% z ceny dohodnutých služieb penzióna,
 5. pri storne od 30 do 14 pracovných dní pred dňom rezervácie služieb v penzióne 30% z ceny dohodnutých služieb penziónu,
 6. pri storne od 13 do 7 pracovných dní pred dňom rezervácie služieb v penzióne 50% z ceny dohodnutých služieb penziónu,
 7. pri storne od 6 do 0 pracovných dní pred dňom rezervácie služieb v penzióne 100% z ceny dohodnutých služieb penziónu,
 8. Pri nenastúpení na pobyt, vylúčení z účasti, dobrovoľnom nečerpaní služieb alebo vlastným pričinením účastníka, neprináleží klientovi žiadna náhrada a penziónu vzniká nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty (storno poplatku) podľa čl. VI, bod 3 Všeobecných obchodných podmienok.
 9. V prípade, ak zaplatená cena služieb je vyššia ako suma storno poplatku, vzniknutý rozdiel vráti penzión klientovi do 30 dní odo dňa platného ukončenia zmluvného vzťahu, platobným stykom.

čl. VII

Reklamácie a sťažnosti

 1. V prípade, že rozsah, obsah, alebo kvalita poskytnutých služieb je v rozpore s podmienkami dohodnutými medzi zmluvnými stranami, je klient oprávnený uplatniť v penzióne reklamáciu v zmysle osobitného reklamačného poriadku penziónu. Reklamačný poriadok je pre klienta k dispozícii na recepcii penziónu.
 2. Reklamáciu poskytnutej služby je klient povinný uplatniť bezodkladne nasledujúcimi spôsobmi:
 3. Osobne – spísaním záznamu o reklamácií priamo na mieste poskytnutia služby u osoby, ktorá službu poskytla, resp. jej priameho nadriadeného,
 4. Písomne – poštovou zásielkou na adresu sídla spoločnosti LIMBA LIPTOV s.r.o., Jánska dolina 2070/280, 032 03 Liptovský Ján (najneskôr do 7 kalendárnych dní od poskytnutia reklamovanej služby)
 5. Elektronickou poštou na adresu: recepcia@penzionlimba.com (najneskôr do 7 kalendárnych dní od poskytnutia reklamovanej služby)
 6. Na reklamácie uplatnené oneskorene, resp. inou formou nie je HOTEL povinný prihliadať.
 7. V prípade, že je reklamácia uznaná penziónom za oprávnenú, penzión je povinný bezodkladne odstrániť chybu poskytnutej služby a službu klientovi poskytnúť opakovane, alebo poskytnúť náhradné plnenie, resp. zľavu z ceny poskytnutej služby.
 8. Pokiaľ nie je možné oprávnenú reklamáciu vybaviť okamžite, je penzión povinný vyrozumieť klienta o výsledku reklamácie v lehote najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia.
 9. V prípade, že chce klient vyjadriť svoju nespokojnosť s poskytnutou službou bez uplatnenia nároku na náhradu, je klient oprávnený podať sťažnosť. Podanú sťažnosť je penzión povinný riešiť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj interných predpisov spoločnosti. 

čl. VIII

Nesplnenie zmluvnej povinnosti v dôsledku zásahu vyššej moci

V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nebude môcť splniť svoju zmluvnú povinnosť v dôsledku zásahu vyššej moci, t.j. okolnosti vylučujúcej zodpovednosť v zmysle platných právnych predpisov, ako nepredvídateľnej a neodvrátiteľnej objektívnej okolnosti (živelná katastrofa, štrajk, vojna, zemetrasenie a pod.), za takéto nesplnenie povinnosti nezodpovedá. Za zásah vyššej moci nie je možné považovať okolnosti majúce subjektívny charakter, resp. ktoré vzniknú, ako výsledok osobných alebo ekonomických pomerov zmluvnej strany. 

čl. IX

Osobitné ustanovenie o dotazníkoch a súťažiach

 1. Vyplnením osobitného dotazníka, zapojením sa do súťaže a poskytnutím požadovaných údajov, udelí osoba v osobitnom tlačive písomný súhlas s použitím a spracovaním ňou poskytnutých osobných údajov za účelom zasielania akciových a marketingových ponúk penziónu.
 2. Poskytnutie údajov v zmysle predošlého bodu je dobrovoľné a dobrovoľný je aj rozsah poskytovaných údajov. Získané údaje budú prevádzkovateľom rozdelené do príslušných elektronických databáz tak, že e-mail a mobilné číslo budú anonymizované od identifikačných údajov, tzn. nebude v elektronickej databáze možné identifikovať dotknutú osobu. Meno, priezvisko a adresa budú v osobitnej elektronickej databáze využívané výlučne za účelom zasielania listových zásielok.Údaje nebudú prevádzkovateľom poskytnuté tretej strane, budú slúžiť výlučne na marketingové účely prevádzkovateľa.
 3. Súhlas s použitím a so spracovaním osobných údajov klient poskytuje na obdobie 5 rokov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti formou doporučenej zásielky na adresu sídla prevádzkovateľa, prípadne formou zaslania odvolania e-mailom na adresu: recepcia@penzionlimba.com.  

čl. X

Orgán dozoru a alternatívne riešenie sporov

 1. Orgánom dozoru je:
 2. Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, sídlo Predmestská 71, P. O. BOX B – 89, 011 79  Žilina 1 

Kontaktné č.: 041/763 21 30, 041/724 58 68, fax č. 041/763 21 39,

 • Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad, so sídlom Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad. Kontakt: tel. č.: 052 286 1300, 0944 533 011, www.sospotrebitelov.sk.
 • Prípadné spory klientov - spotrebiteľov zo zmluvného vzťahu s penziónom môžu riešiť prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (ARS), ktorý je ustanovený na základe zákona č. 391/2015 Z.z.. Penzión zároveň uvádza nižšie odkaz na platformu ARS, prostredníctvom ktorej môže klient - spotrebiteľ podať návrh na začatie ARS.

Klient môže podať podnet / sťažnosť a to buď online cez formulár na webstránke EÚ (tzv. RSO platforma): http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htmalebo priamo slovenskej inštitúcii, ktorá bude spor riešiť (tzv. subjekt alternatívneho riešenia sporu - subjekt ARS). Základné podmienky systému ARS sú nasledovné:

·  Podnet bude riešiť nezávislý subjekt ARS (SOI alebo iný oprávnený subjek)

· Pred tým, než zákazník podá podnet na subjekt ARS, musí sa najprv pokúsiť vyriešiť problém s obchodníkom- predávajúcim tovaru, alebo poskytovateľom služby na základe žiadosti o vyriešenie sporu.

·  Sťažnosť by mala byť vyriešená subjektom ARS do 90 dní.

·  Cieľom je predísť súdnemu sporu a vyriešiť problém k spokojnosti spotrebiteľa i obchodníka.

·  Výsledkom riešenia má byť kompromisná dohoda medzi zákazníkom a obchodníkom.

·  Alternatívne riešenie sporov sa týka len spotrebiteľských zmlúv.

·  Týka sa len sporov, kde hodnota prevyšuje 20,00€.

čl. XI

Záverečné ustanovenia

Tieto VOP vstupujú do platnosti a účinnosti dňa 01.01.2020. Osobitné obchodné podmienky zmluvného vzťahu upravuje osobitná zmluva medzi klientom a spoločnosťou LIMBA LIPTOV s.r.o..

Liptovský Ján, dňa 01.01.2020

GDPR | Reklamačný poriadok | Informačná povinnosť prevádzkovateľa | VOP